RODO

RODO

RODO
dla Klientów

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opinią Polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych informując, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest:

BUDMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówki 426A, 37-100 Łańcut.

NIP: 8151808951, Regon 38678987600000 

 

Podane przez Państwa dane osobowe i firmowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia.

Cele, zakres przetwarzania danych:

– realizacja umowy lub zlecenia zakupu, dane są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia – do przedstawienia oferty współpracy oraz oferty zakupowej, dane osobowe są przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych,

– do celów archiwalnych, dane osobowe są przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych w celu tworzenia statystyk i analiz na potrzeby własne, dane osobowe są przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych,

do celów marketingowych, dane osobowe są przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.

Podanie nam Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia. Państwa dane przekazujemy podmiotom, z ktorymi współpracujemy Podmiotom wykonującym usługi księgowe, bankowe, prawne, informatyczne jak równiez podmiotom wykonującym usługi dostawcze.
W każdym czasie macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do podanych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia tych danych.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,zmianą, nieuprawnym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Niniejsza informacja nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

RODO
dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BUDMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówki 426A, 37-100 Łańcut.

NIP: 8151808951, Regon 38678987600000

Cele i podstawy przetwarzania danych:
– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art 22 ‚1 KP i w zakresie:*imię i nazwisko, *data urodzenia, *miejsce zamieszkania, *adres do korespondencji, *wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art 6 ust.1 pkt. c RODO),
– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj: danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust.1 lit.a, Rodo),
– w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f Rodo),
– w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art.6 ust. 1 lit.f Rodo),
– w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (podstawa z art 6 ut.1 lit. a Rodo).
Prawa osób których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 lit. f Rodo, wskazanych powyżej w punkcie”Cele i podstawy przetwarzania”.
Powyższe żądania można przesłać do siedziby firmy PHU BUDMAX oraz BUDMAX Sp. z o.o. wskazane wyżej. Ponadto, zgodnie z Rodo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, maksymalnie przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody (dotyczy przyszłych procesów rekrutacyjnych). Odbiorcy danych: Pani/pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonych przez przepisy prawa oraz pomiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody:
W każdej chwili przysługuje Pani/panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany wyżej.